ANKARA FENERBAHÇELİLER DERNEGİ TÜZÜGÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde1-Derneğin Adı:”AnkaraFenerbahçeliler Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’dır.Bu tüzükte sadece”Dernek”olarakanılacaktır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde2-Derneğin amacı, Fenerbahçeli sporcu ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, kulübe üye olmalarını sağlamak, Kulübe mümkün olan maddi her türlü yardımı yapmak ve bu amaçlara uygun olarak çalışmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan ve Biçimleri

2-1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-2-Kurs, seminer, konferans, panel, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve spor eğitimi ile ilgili kurslar gibi eğitim çalışmaları düzenler. Mevzuatın spor derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapar.

2-3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2-4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı birçalışma ortamını sağlamak, hertürlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2-5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2-6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

2-7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını   değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal, kültürel ve spor tesisleri kurmak ve bunları tefriş etmek,

2-8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemeklit oplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2-9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayn ihak tesis etmek,

2-1O-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

2-11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

2-12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2-13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

2-14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

2-15-Derneğin amacı ile ilgis ibulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, spor ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Derneğin Kurucuları

Madde3- Başkent Fenerbahçeliler Derneği 2008 yılında Erol Özel, Harun Ata, Sencer Güneşsoy, Şükrü Arslan Kızılot, Ekrem Sarısu, Osman Nahit Duru, İsmet Dayıoğlu ve Zafer Tankal tarafından kurulmuştur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde4-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç veilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmasıda gerekir. Onursal üyelik için bu koşular anmaz. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabuledilebilir. Ancak;

Fena şöhret sahibi olanlar, Dernekler Kanununun ilgili maddelerince sayılan suçlardan biri ile mahkum olanlar ve derneğe üyelik için izin alınması gerektiği halde gerekli müsaadeyi almamış olanlar,

Nevi niteliği ve kapsamı itibarıyla derneğin faaliyet alanı içinde bulunan başka bir spor kulübünün ve derneğinin üyeleri, Diğer Kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar.

Ayrıca, derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere Yönetim Kurulunun tam sayısının oy çokluğu ile karar alınması halinde giriş aidatı alınmaksızın veya Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile belirleyeceği tutar üzerinden giriş aidatı alınarak derneğe üyelikleri sağlanır.

Üyelikten Çıkma

Madde5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

6-1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

6-2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

6-3-Yazılı ihtara rağmen üyelik aidatını otuz gün içinde ödememek,

6-4-Dernek organlannca verilen kararlara uymamak.

6-5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-6-Dernek üyeliği giriş aidatı taksitlerinin zamanında ödenmemesi,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelerin hak ve Görevleri

Madde7- Her üyenin Genel Kurul da bir  oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Her üye;

7-1-Üyelik sıfatından doğan vecibelerini tam olarak yerine getirmekle,

7-2-Derneğin, sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleştirilmesi için gereken katkıda bulunmakla,

7-3- Vecibe ve görev ifasında hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet hallerine uygun hareket etmekle,

7-4-Tüzük ile yönetmelik hükümlerine ve kararına uymakla yükümlüdür.

7-5-Her üye olası adres, elektronik posta ve telefon değişikliklerini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

GirişAidatı ve Yıllık Aidat

Madde 8- Üyelik için müracaatları kabul edilenler, Yönetim Kurulunun kabul tarihinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatını ödemekle yükümlüdürler.

Yıllık aidat ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenir.

Giriş aidatı ve yıllık aidatlar Genel Kurulca saptanır. Bu miktarları her yıl için artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, Olağan Genel Kurulda veya Olağanüstü Gene lKurul da alınacak karar ile giriş aidatı ve yıllık aidatı saptama, her yıl için artırma veya eksiltmeye dair bu yetkisini Yönetim Kurulu’na devredebilir. Üye giriş aidatlan Yönetim Kurulunca taksitlendirilebilir. Toplam taksit süresi 6 ayı geçemez. Giriş aidatı taksitlerinden birinin gecikmesi halinde üyelik sıfatını kaybeder ve üyelik kayıtlan Yönetim Kurulu kararı ile silinir. O tarihe kadar tahsil olunan taksitler geri verilmez.

Yıllık aidatıarını zamanında ödemeyen üyelerin isimleri Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin iln tahtasında 15 gün süre ile ilan edilir. Bu ilan süresinde aidatını ödemeyen üyenin Dernekteki adresine yapılacak temerrüt bildiriminden itibaren bir hafta içerisinde aidatını ödemeyen üyelerin kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Giriş aidatı veya yıllık aidat borcu olanlar Genel Kurul’a katılamazlar, Oy kullanamazlar, aday olamazlar.

Ankara Fenerbahçeliler Derneğinin Organları

Madde9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

9-1-Genel Kurul,

9-2-Yönetim Kurulu,

9-3-Denetim Kurulu,

9-4-Disiplin Kurulu,

9-5-Yüksek Danışma Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genelkurul;

10-1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

10-2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, her 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul Toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılınası zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca.görevlendirilecek görevliler tarafından kontroledilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması Genel Kurulda her üyenin biroy hakkı vardır; üyeoyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylaırta ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanıtarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereğiyapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ,Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın biraraya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri                                                                           

Madde12-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

12-1-Dernek organlarının seçilmesi,

12-2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                                                         

12-3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

12-4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12-5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-6-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgiliolarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

12-7-Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile demek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

12-8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12-9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üyeolarak katılması veyaayrılması,

12-I0-Derneğin vakıf kurması,

12-11-Derneğin fesih edilmesi,

12-12-Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-13-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev veYetkileri

Madde13- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 15 asil 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan vekili, dört As Başkan, Bir Genel Sekreter,Bir Genel Sekreter Yardımcısı,  Bir Muhasip Sosyal Üyeler ile gerekli görülen faaliyetleri yürütecek diğer üyeleri ve Yönetim dışında olan komiteleri ve üyelerini belirler.

Yönetim Kuruluasilüyeliklerinden herhangibirsebeple boşalmaolduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir.

İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu  olup, Genel Kurula katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden aynı göreve   seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısındanbirfazlasının hazırbulunmasıiletoplanır. Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde14-YönetimKurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Demek Üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak,Denetim üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 15- Yönetim Kurulu, en az on beş günde bir toplanır. Gündem, Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve birsonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üçtoplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulundan iatifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde16- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlanr

16-1 Derneği temsıl etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

16-2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

16-3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

16-4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

16-5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

16-6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

16-7-Her faaliyet yılısonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

16-8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

16-9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

16-10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak v euygulamak,

16-11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde17-Başkan, Derneğin manevi şahsiyetini temsileder. Devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin  kuralları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler Başkan vekili tarafından kullanılır.

Genel Sekreterin Görevleri

Madde 18- Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda idari işlerden sorumlu As Başkan ile mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. Genel Sekreterin olmadığı hallerde bu görevi Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.

Muhasip Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde19-Muhasip üye, mali işlerin hakimidir. Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip Üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.

As Başkanların Görev veYetkileri

Madde20- İdari ve Mali İşierden Sorumlu As Başkan; Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. FENERBAHÇESporKulübütümbranşlarının Ankara’ya geliş gidişierindeki organizasyonu sağlar. Ankara’daki her türlü işlerini takip eder. Sezonunda veya daima Futbol Okulunun çalışmalarını düzenler. Derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine göreve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan   Sosyal Komitenin başkanıdır. Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar ve çalışmalarını düzenler.

Mali İşierden Sorumlu As Başkan; Yönetim Kurulunca kabul edilen işlerde Muhasip Üye ile birlilkte müştereken Derneği temsil eder.

Devir Teslim İşlemi

Madde 21-Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu görevi devralan  Yönetim Kuruluna Derneğin malvarlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü görevli personelin sorumlu olduğu Envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespiy edlilir ve ilgililer tarafından imzalanır.

Devir-Teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Denetim Kurulunun Teşkili Çalışma Şekli, Görev veYetkileri

Madde 22-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetimkurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu

Madde 22/A- GenelKurulun asil üyeleri arasından en çok üç yıl için seçeceği beş asil ve üç yedek üyeden oluşan bir heyettir. Yönetim Kurulu tarafından derneğin tüzüğüne, ilke ve prensiplerine veya çalışmalarına uymayan, derneğin itibar ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunduğu tespit edilen üyeler, Dernek Yönetim Kurulunca sebepleri ile birlikte Disiplin Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Disiplin Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin durumunu görüşür ve karara bağlar. Disiplin Kurulunun çalışma ilke ve esasları Yönetim Kurulu düzenlenecek bir Yönetmelik ile belirlenir.

Yüksek Danışma Kurulu

Madde22/B- Yüksek Danışma Kurulu danışına niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Dernek kurullarına tavsiye niteliğinde tekliflerde bulunur. Yüksek Danışma Kuruluna seçilecek üyeler, Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından demek üyelerinden, onursal üyeler ve yardımları olacak üye dışı kişiler arasından belirlenir. Dernekte yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan üyeler danışma kurulunun daimi üyeleridir. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Başkanın toplantıya katılamaması durumunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksek Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Üye sayısı için bir sınırlama uygulanamaz. Yüksek Danışma kurulunun görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yüksek Danışma Kurulu toplantıları yılda en az bir kez ve Yönetim Kurulu Başkanıt arafından belirlenecek zamanlarda yapılır. Alınan kararlar ve çalışma sonuçlan Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.Kararlar danışsal nitelikte olup, Dernek Genel Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulunu bağlayıcı değildir.

Onur Üyesi

Madde   23- Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandıran kişilerden üyelerinin tamamının oy birliği ile belirlenir.

Bütçe

Madde 24- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak genel Kurulca aynen veya değiştirilerek edilen bütçe üç yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, İdari ve Mali İşierden Sorumlu As Başkan ile Muhasip üyenin teklifi, Yönetim Kurulunun tamamının oy birliği ile karar alınmalıdır. Yönetim Kurulu, ancak bütçenin %10′u kadar borçlanabilir. Bütçe dışı harcama yapılamaz hükmüne aykırı hareket edenYönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın %10′unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkınd amevzuat hükümleri uygulanır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde25-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

25-1-Giriş aidatı ve Yıllık aidat

25-2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

25-3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

25-4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

25-5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

25-6-Derneğin, amacını gerçekleştirmekiçin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

25-7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde26-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap doneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,   buticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TutulacakDefterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

26-ı-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslaraşağıdaki gibidir:

26-1-1-KararDefteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

26-1-2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

26-1-3-EvrakKayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

26-1-4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu defterei şlenir.

26-1-5-İşletmeHesabıDefteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderleraçık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

26-1-6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu defterei şlenir.

26-2-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

26-2-1-(a)bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

26-2-2-Yevmiye Defteri,  Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi usül Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sıstemı Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DefterlerinTasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlannda (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu”düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço vegelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde27-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, ”Alındı Belgesi”iletahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “GiderMakbuzu”düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz malve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise”AyniBağışAlındıBelgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu karanyla, matbaaya bastınlır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar  arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareketedilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreside belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi”dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişikliklerYönetim Kurulu Başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adiarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi vesair hususlarda Demekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareketedilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BeyannameVerilmesi                                                              

Madde 28-Derneğin, bi rönceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahellenin mülki idare amirlliğine verilir.

BildirimYükümlülüğü

Madde 29-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ilediğerorganiara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren”Genel KurulSonuç Bildirimi”ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlaı tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde”TaşınmazMalBildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktanldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurulu ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen

Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje   Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DeğişikliklerinBildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;   genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “DernekOrganlarındaki Değişiklik Bildirimi”doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler detüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde30- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptınlabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde32- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshive Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde33-Genelkurul, herzaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere,feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında”Tasfiye Halinde   Ankara Fenerbahçeliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtlan ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları,Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Fenerbahçe Spor Kulübüne devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal vehaklarının tasfiye veintikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiy etutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bugörev, bir Yönetim Kurulu üyesine deverilebilir. Bu defter vebelgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Kullanılmayan Eşyanın Satılması

Madde34-Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında Derneğin menfaati olan taşınır mallar,Yönetim Kurulu kararı ile satılır.

Sosyal Tesisler

Madde 35- Sosyal tesisler, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak uygun olarak düzenlenip Sosyal tesisler yönetmeliklerine göre idaresi ve işletmesi faaliyetlerin yürütülmesinden, Yönetim kurulu sorumludur. idare ve işletmenin şekli ve şartları yönetmelikle tespit edilir.

Yeni ve İlave Tesisler

Madde36-Sosyal Tesislere  yapılacak  ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu, gerekli  tatbikat  projeleri  ve  mali  projeleri  ile birlikte  Genel  Kurul dan  onay  almadan  kararlarını uygulamaya koyamaz.

Tesis ve Faaliyetlerden  Yararlanma

Madde37-Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanan  üyeler ile üye olmayan  kimselerden  Sosyal Tesis giderlerine  iştirak  payı alınır. Faydalanmanın  esas ve şartları  yönetmelikle,  iştirak  paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Hüküm Eksikliği

Madde  38-  Bu tüzükte  belirtilmemiş   hususlarda  Dernekler  Kanunu,  Türk  Medeni  Kanunu  ve  bu Kanunlara   atfen   çıkartılmış   olan   Dernekler   Yönetmeliği   ve   ilgili   diğer   mevzuatın   dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürürlülük

Madde  39-  İş  bu  tüzük  Ankara   Valiliği’nin  il  Dernekler  Müdürlüğü  tarafından  tetkik  ve  tasdik etmesinden sonra yürürlülüğe girer.

 

Bu tüzük 39 (Otuzdokuz) maddeden  ibarettir.